میلگردهای آجدار مارپیچ در بتن و یا تهیه مفتول و سیم های مورد نیاز در صنایع و یا امور ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند.