سودآوری در تولید کنسانتره نهفته است

رضا اشرف سمنانی با بیان این مطلب تصریح کرد: «شرکت ملی مس نیز باید بر تولید کنسانتره متمرکز شود و در عین حال بکوشد تا بازارهای جدیدی را در سطح منطقه بیابد.
وی افزود: «با همین رویکرد باید واحدهای تولید کنسانتره را توسعه دهیم و محصول تولید شده را به کشورهای مصرف کننده منطقه نظیر ترکیه صادر کنیم.
«اشرف سمنانی» همچنین استفاه از روش تهاتر را سودمندخواند و تصریح کرد: «از این طریق می توان بازارهای خوبی برای محصول تولید شده ایجاد کرد و در شارایطی که محدودیت تقاضا وجود دارد، محصول تولید شده را به بازار عرضه کرد.
وی خروج از رکود و افزایش تقاضا در بازار داخلی را یکی از الزامات رونق صنایع فلزی خواند و افزود: «با رونق پروژه های عمرانی و افزایش ساخت و سازهای داخلی، بخش مهمی از فلزات تولید شده به مصرف داخلی می رسد و نگرانی ها در خصوص تامین بازار رفع می شود.
   1393/5/15 10:59